Categories
News

ควรใช้อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

ควรใช้อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลให้นำไปให้ผู้ป่วยได้ เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ไมาสามารถรับประทานอาหารเองได้ และผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง

ให้การปรุงอาหารปั่นผสม ผู้ที่ปรุงอาหารจะต้องล้างมือให้สะอาดเรียบร้อย และภาชนะที่จะนำไปใส่อาหารปั่นผสม หลังจากที่ปรุงเสร็จแล้ว ก็ต้องมีความสะอาด เช็ดภาชนะให้แห้ง เพราะถ้าใช้ภาชนะที่ไม่สะอาด อาจจะทำให้อาหารปั่นผสมเกิดเสียได้ง่าย และผุ้ป่วยจะได้รับสารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยที่รับอาหาร ผู้ที่เตรียมวัตถุดิบจะต้องคำนึงถึงความสะอาดของวัตถุดิบด้วย เพราะวัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหารปั่นผสม จะต้องใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง และต้องมีความสดใหม่ด้วย

การให้อาหารปั่นผสม กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือต้องให้อาหารทางสายยาง ในทุกขั้นตอนจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความสะอาด เพราะอาหารที่นำไปให้ผู้ป่วยนั้น จะส่งผลต่อร่างกายผู้ป่วยโดยตรง และกระบวนการการผลิตอาหารปั่นผสม จะต้องมีนักโภชนาการคอยควบคุมการผลิต เพื่อให้อาหารปั่นผสม มีสารอาหารที่ครบถ้วน รวมไปถึงปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายของผู้ป่วยที่ควรจะได้รับด้วย สัดส่วนในการให้อาหารผู้ป่วยจะต้องแบ่งให้พอเหมาะพอดี โดยใน 1 วัน จะต้องแบ่งอาหารออกเป็น 3 มื้อ ได้แก่ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น บางกรณีอาจจะมีมื้อก่อนนอนด้วย แต่ถึงอย่างไร อาหารปั่นผสมที่ผลิตออกมาจะต้องใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง เพราะอาหารปั่นผสม เมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง เพราะอาหารปั่นผสม จะบูดหรือเสียง่าย รวมไปถึงผู้ป่วยจะต้องได้รับอาหารที่มีคุณภาพ เมื่อได้รับอาหารแล้ว ทำให้ไม่เกิดอาการท้องเสีย

ทางเราสามารถเก็บรักษาอาหารปั่นผสมได้นานถึง 24 ชั่วโมง ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิที่สามารถเก็บรักษาอาหารได้ เราผลิตจากห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล จึงมีความสะอาดและปราศจากสารปนเปื้อน และได้รับการรองรับจากดรงพยาบาลว่าเป็นอาหารปั่นผสมที่มีความปลอดภัย สามารถให้กับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางได้ อาหารมีความเหลว เหมาะกับให้ทางสายอาหาร และไม่ทำให้ติดขัด มีสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ โดยนักโภชนาการเป็นผู้ออกแบบสูตรอาหารให้เข้ากับโรคของแต่ละบุคคล